ADAY PERSONELDEN ALINACAK AÇIK RIZA METNİ
Stock Fikri Mülkiyet Hizmetleri Anonim Şirketi’ne (“Stock A.Ş.”) iş başvurumun değerlendirilmesi için 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu anlamında;
Ad, soyad, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, cinsiyet, uyruk, fotoğraf, askerlik statüsü, sürücü belgesi, telefon numarası, eposta adresi, eğitim sertifikasının alındığı kurum, eğitim yeri, bilinen yabancı dil, bilinen yabancı dil düzeyi, katılım sağlanan eğitim/seminerin; adı, süresi, tarihi, sertifika tarihi, sertifikanın süresi, bitiş tarihi, mezun olunan üniversite fakülte/bölümü, öğrenim görülen diğer anadal, öğrenim görülen diğer anadal başarı düzeyi, öğrenim görülen dil, öğrenim görülen kurumun adı, öğrenime başlangıç ve öğrenimin tamamlanma süresi, öğrenimi bitirme derecesi, öğrenim bursu, çalıştığı kurumun adı, kurumun faaliyet gösterdiği alan, kurumda çalışmaya başlanılan tarih bilgisi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kişisel bilgiyi (“Kişisel Veriler”), Yukarıda sayılan Kişisel Veriler’imin, Stock A.Ş. ile paylaşılmasına muvafakat ediyorum.

Yukarıda yer alan verilerin başvurumun olumsuz sonuçlanması halinde ileride açılacak pozisyonlar için Stock A.Ş. tarafından değerlendirilmesini istiyor ve bu amaçla işlenmesine muvafakat ediyorum.

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca kendinizle ilgili Stock Fikri Mülkiyet Hizmetleri Anonim Şirketi’nin topladığı bilgilere ilişkin ayrıntıları talep edebilir,
 • Bu bilgilerin ne amaçla toplandığını ve ne şekilde kullanıldığını, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir veya
 • Eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini veya güncellenmesini veya bunların işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıysa silinmesini aktarım yapılan üçüncü kişilere yapılacak bildirimleri de kapsayacak şekilde talep edebilirsiniz.

  ADAY ÇALIŞANLARIN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME
  a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Stock Fikri Mülkiyet Hizmetleri Anonim Şirketi ("Şirket") tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Kanun’un Aydınlatma Yükümlülüğü ’nü düzenleyen 10. Maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu aydınlatma metni, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesinin yanı sıra şeffaf ve hesap verebilir olmak amacıyla hazırlanmıştır.

  b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
  Şirket’in web sitesi üzerinden ve/veya yüz yüze etkinliklerde toplanan [ad, soyad, tc kimlik numarası, doğum tarihi, cinsiyet, uyruk, fotoğraf, askerlik statüsü, sürücü belgesi, telefon numarası, eposta adresi, eğitim sertifikasının alındığı kurum, eğitim yeri, bilinen yabancı dil, bilinen yabancı dil düzeyi, katılım sağlanan eğitim/seminerin; adı, süresi, tarihi, sertifika tarihi, sertifikanın süresi, bitiş tarihi, mezun olunan üniversite fakülte/bölümü, öğrenim görülen diğer anadal, öğrenim görülen diğer anadal başarı düzeyi, öğrenim görülen dil, öğrenim görülen kurumun adı, öğrenime başlangıç ve öğrenimin tamamlanma süresi, öğrenimi bitirme derecesi, öğrenim bursu, çalıştığı kurumun adı, kurumun faaliyet gösterdiği alan, kurumda çalışmaya başlanılan tarih] olmak üzere kişisel verileriniz, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Kanun’un 5. maddesinin 1. fıkrası çerçevesinde açık rızanıza istinaden işlenebilecektir.

  Yukarıda sayılan kişisel verileriniz ayrıca ileride oluşabilecek hukuki sorunların çözülebilmesine yönelik olarak haklarımızın tesisi ya da kullanılması sebebiyle Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasına istinaden işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin saklanması için sebeplerin ortadan kalkması ve/veya hukuken daha uzun süre tutulmaları imkânının bulunmaması halinde silinmekte veya anonim hale getirilmektedir.

  c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
  Kişisel verileriniz Kanun’un 28. maddesinin 1. fıkrası çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir. Bunun dışında öngörülmeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı kurulları gibi idari makamlara) Kanun’da öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir. Bu aşamada böyle bir öngörülebilir durumun olmaması sebebiyle bilgi verilememektedir. Böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde tarafınıza ayrıca önceden bilgi verilecektir.

  d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
  Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından yürütülen çalışmalar dahilinde çeşitli kanallarla, fiziki veya elektronik ortamda, işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve buna bağlı yükümlülüklerimizi yerine getirme hukuki sebepleriyle işlenmektedir.

  e) Kişisel Verilerinizin Güvenliği
  Şirketimiz kişisel verilerinizin hukuka aykırı işlenmesini önlemek, bilgilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbiri almaktadır.

  f) Kişisel Veri Sahibinin Hakları
  Şirketimiz kişisel verilerinizin hukuka aykırı işlenmesini önlemek, bilgilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbiri almaktadır.

  İlgili kişiler, kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmak zorundadır. Kanun’un 14. maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na doğrudan şikâyette bulunulamaz.

  Kanun uyarınca, Şirketimiz tarafından kişisel bilgilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kimler olduğunu, eksik veya yanlış olması hâlinde verilerin düzeltilmesini, ilgili mevzuatta öngörülen koşullar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

  Talepte bulunmak için Stock Fikri Mülkiyet Hizmetleri Anonim Şirketi Veri Sahibi Başvuru Formunu inceleyiniz. Formu indirmek için tıklayınız.
 • Top